2016

Huhtikuu 2016

4.4. Elina Kiviaho kävi kertomassa tutkimuksestaan

 

Martta -itsensä johtaja

 

Elina Kiviaho (Bioanalyytikko YAMK)

 

MITÄ ON ITSENSÄ JOHTAMINEN?

 

 • Itseensä tutustumista à Kuka minä olen? Missä minä olen? Minne minä olen menossa?
 • Tavoitteena itsensä toteuttaminen ja hyvinvoinnin saavuttaminen kokonaisvaltaisesti.
 • Historia:

                             - Banduran sosiaalisen oppimisen teoria 1977

                             - Self-leadership irtaantui 1980-luvun puolivälissä käsitteestä self-management.

 • Itsensä johtamisen suosio ollut viime vuosikymmenet kasvussa ja käsitettä on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta.
 • Tutkimus lähti liikkeelle omasta kiinnostuksestani tutkia marttatoiminnan ja itsensä johtamisen välistä yhteyttä.
 • Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kymmentä marttayhdistyksen puheenjohtajaa eri puolilta Pohjois-Savoa alkukevään 2015 aikana.
 • Tutkimuksen tarkoitus:
  • Kartoittaa marttojen käsitystä itsensä johtamisesta omassa elämässään.
  • Selvittää, miten toiminta martoissa on vaikuttanut henkilöiden itsensä johtamisen taitoon.

 

Itsensä johtaminen arjessamme

 • Itsensä johtaminen liitetään helposti liike-elämän johtamistyöhön. Kaiken johtamisen taustalla kyky johtaa itseään hyvin.
 • Itsensä johtaminen on vuorovaikutusta toisten kanssa.
 • Ei liity pelkästään liike-elämään, sillä johtamista on myös kodin arjen pyörittäminen, lasten kasvattaminen tai vaikkapa perheen hyvinvoinnista huolehtiminen.
 • Itsensä johtamisen tärkeimpänä työkaluna voidaan pitää syvällistä itsearviointia eli reflektointia, jonka avulla itsetuntemus lisääntyy.
 • Tapaan ajatella itsestämme vaikuttavat niin ympäristö, kokemukset kuin synnynnäiset ominaisuudetkin.
 • Itsensä johtaminen onkin hyvin konkreettista toimintaa ja sen harjoittamista varten on vaadittava itseltään niin jämäkkyyttä kuin pitkäjänteisyyttäkin, sillä itsensä johtamisessa vain harjoitus tekee mestarin.
 • Haasteena itsensä johtamiselle voidaan pitää sitä, että tehtyjen suunnitelmien siirto käytäntöön voi olla hankalaa.

Älykäs itsensä johtaminen

 • Teorian kehitti filosofian tohtori Pentti Sydänmaanlakka v. 2006
 • Älykäs itsensä johtaminen on tilanne, jossa yksilö itse tekee kaiken voitavansa kehittääkseen omaa hyvinvoin- tiaan.
 • Älykäs itsensä johtaja huolehtii kokonaiskuntoisuudestaan (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja ammatillinen kunto), pitäen samalla huolta hyvinvoinnistaan, tehokkuudestaan sekä kyvystään uudistua.

 

Tutkimustulokset

 • Itsensä johtaminen melko tuntematon käsite, jonka vuoksi yhteyttä itsensä johtamisen ja marttailun välillä oli haastateltavien vaikea tunnistaa.
 • Marttailun koettiin ennen kaikkea vahvistavan jo olemassa olevaa osaamista.
 • Miten marttailu vaikutti eri osa-alueisiin:
 • Keho ja fyysinen kunto -> marttailu lisännyt osittain tietoutta, mutta myös vahvistanut muualta opittua.
 • Mieli ja psyykkinen kunto -> uuden oppiminen tärkeimpiä syitä olla mukana toiminnassa.
 • Tunteet ja sosiaalinen kunto -> marttailulla suuri vaikutus!
 • Arvot ja henkinen kunto -> ”marttamainen” maailmankatsomus jo valmiiksi. Marttailu vahvistaa omia arvoja.
 • Työ ja ammatillinen kunto -> yhteys puheenjohtajuuden kautta, asettumista työnantajan asemaan

 

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Kyseessä vain pieni otanta,  laajempi jatkotutkimus tarpeen?

 1. MARTAT
 • ”Itsensä johtamisen” ilmiön tekeminen tunnetuksi jäsenille -> kokonaiskuntoisuuden vaikutukset elämään
 • Marttailun vaikutukset itsensä johtamiseen selkeämmin esille
 • ”Martta – itsensä johtaja” osana teemavuotta?

 

 1. JÄSENHANKINTA

 

 • Ulkopuolisten näkemys martoista (ainakin vuoden 2010 Taloustutkimuksen mukaan): Mielikuva martoista ei ole moderni!
 • Marttatoiminta kuitenkin monitahoista ja monipuolista Kiireisen nykynaisen paras harrastus! Kaikki ”samassa paketissa”
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää -> Arjessa jaksaminen itsensä johtamisen avulla -> Martoissa on arjen mahdollisuus!

 OY MINÄ AB

 

Marttailu tukee kaikkia itsensäjohtamisen osa-aluieita!